هوانوردی و آسمان گردی

-1 ظرفیت رشته مهندسی هوافضا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر چند نفر بوده و تا چه رتبهاي میتوان در رشته مهندسی هوافضا در

این دانشگاه قبول شد؟

دانشگاه صنعتی امیرکبیر سالانه در مقطع کارشناسی 50 دانشجوي مهندسی هوافضا را می پذیرد و تا حدود رتبهي 3000

کشوري( 1500 منطقه 1 و 700 منطقه دو) میتوان در این رشته در دانشگاه صنعتی امیرکبیر قبول شد.

-2 بازار کار هوافضا چگونه است؟(علیرغم تحریم ها و عوامل محدود کننده در صنایع نظامی) آیا به اندازهي رشته هاي دیگر (برق

مکانیک و صنایع و...) زمینهي کاري براي این رشته وجود دارد؟

بازار کار مهندسی هوافضا از دوبخش خصوصی و دولتی تشکیل شده که بخش دولتی بخصوص در سالهاي اخیر رشد چشمگیري

داشته است. در بخش دولتی سازمان ها و شرکت هاي وابسته و مستقل از وزارت دفاع وجود دارند و در بخش خصوصی شرکت

هاي کوچکتر فعالیت می کنند. سازمان صنایع هوافضا به عنوان یک نهاد نظامی و سازمان فضایی به عنوان نهادي غیرنظامی جزو

بزرگترین مراکز کارآفرینی مهندسی هوافضا میباشند. بزرگترین شرکت هوافضایی دولتی هسا است که امر تولید هواپیمایی ایران

140 را برعهده دارد. سایر شرکت ها به کار تحقیقاتی و ساخت در زمینه هاي هواپیمایی، موشک و ماهواره مشغول می باشند.

تعداد متخصصان مورد نیاز در این رشته نسبت به رشته هاي مادر مانند مکانیک و برق البته کمتر است اما آنچه مسلم است اینست

که تعداد فارغ التحصیلان این رشته بسیار کمتر از سایر رشتهها می باشد و دانشگاههاي انگشت شماري این رشته را ارائه میکنند.

-3 آیا ایران سازمان فضایی دارد؟ این سازمان چه فعالیتهایی انجام میدهد؟ شرایط کار در این سازمان چیست؟

سازمان فضایی ایران که بطور مستقیم زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره می شود مسئولیت انجام ماموریتهاي فضایی را

برعهده دارد. از اهم فعالیت ها و پروژه هایی که در حوزه فناوري فضایی در حال انجام بوده و یا به نتیجه منجر شده است میتوان

به موارد ذیل اشاره نمود.

پروژهي ماهوارهي مصباح

پرتاب موفقیت آمیز ماهواره امید با ماهواره بر سفیر امید پرتابگر ساخت جمهوري اسلامی ایران. ·

پرتاب کاوشگرهاي 3،2،1 و 4 و محموله هاي زیستی با پرتابگرهاي کامل بومی و ایرانی در راستاي اجراي پروژه اعزام ·

انسان به فضا.

پرتاب موفقیت آمیز ماهواره رصد 1 ·

طراحی وساخت چندین ماهواره که به زودي با پرتابگرهاي داخلی به فضا پرتاب خواهند شد ·

حداقل شرایط کار در این سازمان داشتن مدرك کارشناسی هوافضا می باشد. بسته به میزان مهارت و تجارب و رزومهي کاري

دانشجو می تواند در زمینههاي مورد نیاز این سازمان مشغول به کارشود.

-4 تحصیل و کار در رشتهي مهندسی هوافضا براي خانم ها چگونه است؟ کدام گرایش ها براي خانمها مناسبتر است؟

جنسیت تاثیري معناداري بر تحصیل این رشته ندارد و تنها مسئله ي حضور اقلیتی خانم ها نسبت به آقایان در این رشته

درمقایسه با سایر رشته هاي مهندسی قابل توجه می باشد. در مورد بازار کار در برخی از شرکت هاي دولتی که بطور مستقیم زیر

نظر وزارت دفاع کار می کنند آقایان نسبت به خانمها در اولویت می باشند ولی در سایر شرکت ها جنسیت تاثیري در استخدام

ندارد بنابراین بسته به علاقه، گرایش مناسب میتواند متغیر باشد.

-5 این تفکر که مهندسین هوافضاي هر کشور فقط در همان کشور می توانند تحصیل یا کار کنند چقدر صحیح است؟

مهندسان هوافضا همانند سایر مهندسان دیگر حق خروج از کشور براي کار یا تحصیل را دارند مگر مهندسینی که بطور رسمی در

بخش هاي استراتژیک و نظامی هوافضا کار کرده اند که در این صورت براي خروج از کشور بایستی با اجازه ي نهاد مربوطه اقدام به

خروج از کشور کنند.

-6 مهندسی هوافضا در کارشناسی ارشد داراي چه گرایش هایی است؟ انتخاب گرایش از چه زمانی شروع می شود؟

مهندسی هوافضا در ایران در مقطع کارشناسی ارشد بصورت کلی داراي گرایشهاي آیرودینامیک، پیشرانش، سازه، مکانیک پرواز،

ماهواره، مهندسی فضایی و بررسی سوانح میباشد.

انتخاب گرایش از ابتداي کارشناسی ارشد و زمان انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد مشخص میگردد.

-7 آیا با وجود تحریم ها و شرایط سیاسی امکان ادامه تحصیل این رشته در خارج از کشور وجود دارد؟(از چه زمانی باید اقدام

کرد؟)پس از تحصیل در خارج از کشور نیز امکان ورود وجود دارد؟

بله همانطور که ذکر شد درمورد تحصیل در این رشته هیچ ممانعتی براي خروج از کشور وجود نخواهد داشت. براي اقدام به

پذیرش بسته به مقطعی که تصمیم به ادامه تحصیل در آن گرفته اید (مثلا کارشناسی ارشد) بایستی همانند سایر رشته ها حدودا

یکسال قبل از زمانی که قصد شروع تحصیل را دارید اقدام کنید.

-8 آیا در این رشته مباحث مرتبط با نجوم و ستاره شناسی نیز وجود دارد؟

خیر رشته ي مهندسی هوافضا در واقع شاخه اي از مهندسی مکانیک است که به کاربردهاي هوایی و فضایی می پردازد، گرایش-

هاي فوق در رشتهي فیزیک تعریف میشوند.

-9 آیا معقولانه است که در مقطع کارشناسی مهندسی مکانیک و در مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتري هوافضا تحصیل کنیم؟

از آنجایی که واحدهاي مشترك این دو رشته زیاد می باشد اینکار مشکل خاصی ایجاد نمیکند اما اگر قصد ادامه تحصیل در

رشتهي مهندسی هوافضا را دارید بهتر است از ابتدا در این رشته تحصیل کنید تا تسلط بهتري بر دروس مرتبط داشته باشید و بعدا

مجبور به مرور برخی درسها بصورت انفرادي نشوید.

-10 از لحاظ سطح علمی دانشکده ي هوافضاي دانشگاه صنعتی شریف برتر است یا دانشکدهي هوافضاي دانشگاه صنعتی

امیرکبیر؟

سطح علمی یک دانشکده معیارهاي سنجش مختلفی دارد که از جملهي آنها میتوان به سوابق علمی و پژوهشی دانشکده، سوابق

هیئت علمی دانشکده، پژوهشهاي عددي و تجربی، زمینهي اجرایی و ... اشاره کرد که هر یک از دو دانشکدهي فوق در برخی از

این معیارها برتري داشته و صدور حکمی کلی در این زمینه چندان مناسب به نظر نمیرسد. بنابراین با توجه به انتظاري دانشجو

که از تحصیل در این رشته دارد بایستی دانشکدهي مدنظر خود را انتخاب کند.

-11 آیا دانش آموختگان این رشته پس از تحصیل می توانند بصورت مستقل و غیروابسته به دولت و نیز ارگان هاي نظامی وارد

بازار کار شوند؟

بله همانطور که ذکر شد شرکتهاي خصوصی نیز وجود دارند که بصورت مستقل مشغول به کارند.

-12 چه مشکلات و مسائلی در این رشته ممکن است وجود داشته باشد؟ تحریمها چه تاثیري بر این رشته دارد؟

مسلماً تحریم ها بر فرآیند طراحی و ساخت تاثیر می گذارند و آن ها را با محدودیتهایی مواجه میکنند اما علیرغم تحریمها

طراحی و ساخت بخشهاي استراتژیک نیز هم اکنون در کشور انجام میپذیرد. درمورد رشتهي هوافضا حتی این تحریمها باعث

رشد صنعت هوافضا نیز شده است.

-13 آیا در استخدام نیروي کار مهندسین هوافضا تفاوتی بین زن و مرد وجود دارد؟ آیا خانم ها میتوانند در صنایع دفاعی کار

کنند؟

همانطور که ذکر شد بجز بخش هاي خاصی از صنایع دفاعی که اولویت کار با آقایان است در سایر موقعیتهاي کاري جنسیت

دخالت نمی کند.

-14 رشتهي مهندسی هوافضا تا چه حد با مهندسی مکانیک مشترك است؟

حدود 50 % از درس هاي رشته ي مکانیک با هوافضا مشترك است.

-15 امکان پیشرفت این رشته در ایران تا چه اندازه است؟ تا چه حد این رشته در ایران نسبت به کشورهاي دیگر پیشرفته

است؟

خوشبختانه رشتهي مهندسی هوافضا جزو رشتههاي مورد عنایت مسئولان و همچنین نخبگان علمی بوده و به نسبت رشتههاي

دیگر مهندسی پیشرفت چشمگیري داشته است. انتظار میرود توجه خاص دولت از یک سو و جذب نخبگان علمی از سوي دیگر

پیشرفت هرچه بیشتر این رشته را به دنبال داشته باشد.

-16 از نظر عملی و در صنعت این رشته پیشرفت داشته است؟ آیا تنها محدود به طراحی است؟

بله در صنایع هوافضایی، ساخت از جایگاه ویژه اي برخوردار است چنانکه هواپیماي ایران 140 ، هواپیماي آموزش خلبانی،

ماهواره هاي در دست ساخت، پرتابگرها و... همگی محصول صنعت هوافضاي ایران بوده اند.

-17 آیا امکان ادامه تحصیل در مقاطع ارشد و دکتري در این رشته وجود دارد؟ در چه دانشگاه هایی؟

بله دانشگاه هاي امیرکبیر،شریف، تهران،علم وصنعت، تربیت مدرس،پژوهشگاه هوافضا، شهید بهشتی، خواجه نصیر،سمنان، مالک

اشتر، فردوسی،سهند تبریز، تبریز جامع امام حسین، علوم وفنون هوایی شهید ستاري و شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع

کارشناسی ارشد رشته ي هوافضا را ارائه می دهند. در مقطع دکتري نیز دانشگاه هاي امیرکبیر، شریف، تهران، خواجه نصیر، تربیت

مدرس، شیراز، مالک اشتر ، پژوهشگاه هوافضا و دانشگاه آزاد اسلامی این رشته را ارائه می دهند.

-18 آیا می توان گفت که مهندسی هوافضا همان مهندسی مکانیک براي کاربردهاي هوایی و مهندسی دریا همان مهندسی

مکانیک براي کاربردهاي در آب است؟

بله رشته هاي مهندسی هوافضا و مهندسی کشتی سازي در واقع شاخه هاي مهندسی مکانیک اند که در کاربرد با آن متفاوتند.

-19 آیا دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهرستان ها دانشگاه تحت پوششی دارد که بتوان از آنجا انتقالی گرفت؟

خیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر شعبه ي تحت پوشش در شهرستان ها ندارد. براي انتقال به این دانشگاه همانند انتقال به کلیه ي

دانشگاه هاي تهران قوانین سازمان سنجش صادق است بعلاوه ي آن که تایید علمی دانشگاه نیز در این امر دخالت دارد.

-20 مباحث این رشته چقدر مرتبط با علوم فضایی و فضاپیما است؟(تصور می شود که بیشتر مباحث به علوم هوایی و هواپیما

مرتبط است)

تا قبل از سیاست گذاري خاص در این رشته اکثر کارهایی که در دانشگاه ها و صنعت انجام می گرفت بیشتر مربوط به مباحث

هوایی بود اما بخصوص در سال هاي اخیر فعالیت هایی فضایی با سرمایه گذاري کلان شروع شده و با شتاب زیادي در حال

پیشرفت می باشد.

-21 آیا امکان بورسیه شدن براي ادامه تحصیل در این رشته وجود دارد؟

بله اخیرا وزارت علوم دانشجویان ممتاز را براي تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در کشورهایی نظیر روسیه و چین بورسیه می

کند.

-22 آیا مهندسی هوافضا شامل مهندسی پرواز است؟

خیر مهندسی پرواز دوره ایست که در ایرلاین ها با توجه به نوع هواپیماها و بسته به نیاز برگزار میشود و به مهندسی هوافضا

ارتباطی ندارد.

-23 چرا تعداد دانشگاه هایی که رشته ي مهندسی هوافضا را در سطح کارشناسی ارشد ارائه می دهند بیشتر از دانشگاه هایی

است که مهندسی هوافضا را در سطح کارشناسی ارائه می دهند؟

زیرا رشتهي مهندسی هوافضا در مقطع کارشناسی ارشد متقاضی از سایر رشته هاي مهندسی نیز دارد.

-24 آیا کتاب هاي این رشته به زبان انگلیسی است؟

با اینکه برخی کتب تخصصی این رشته به زبان فارسی ترجمه شده است ولی تقریبا اکثر کتاب هاي رشته مهندسی هوافضا به

زبان انگلیسی می باشد و تسلط نسبی دانشجویان به زبان انگلیسی از ملزومات این رشته به حساب میآید.

-25 رشته مهندسی هوافضا چه تعداد واحد متفاوت با رشته مهندسی صنایع دارد؟

مهندسی هوافضا همانطور که قبلا ذکر شد 50 % با مهندسی مکانیک و 20 % با مهندسی برق مشابهت دارد. با سایر رشته هاي

مهندسی نیز حدود 10 % واحد ها مشترك می باشد.

-26 آیا این رشته ورودي بهمن دارد؟

خیر

-27 آیا امکان انتقال از رشته هاي دیگر مثلا مهندسی معدن به مهندسی هوافضا وجود دارد؟ تحت چه شرایطی؟

طبق قانون دانشگاه صنعتی امیرکبیر هر دانشجویی که موفق به کسب معدل بالاي 17 در سه ترم از چهار ترم اول تحصیل خود

شود قادر است تا به هر رشته ي دلخواهی در ترم پنج تغییر رشته دهد.

-28 آیا تحصیل در دانشگاه مالک اشتر بهتر از تحصیل در دانشگاه هاي صنعتی نظیر دانشگاه صنعتی شریف و امیرکبیر نیست؟

انتخاب مناسب بستگی به دیدگاه شما از تحصیل و آیندهي آن دارد. دانشگاه هاي صنعتی شریف و امیرکبیر از نظر سطح علمی

هوافضا معتبرترین دانشگاه هاي فنی به شمار می آیند و از طرفی تحصیل در دانشگاه صنعتی مالک اشتر با مزایایی از قبیل امکان

استخدام رسمی و ...در کنار محدودیتهاي خاص خود همراه خواهد بود.

-29 با توجه به شناور بودن رشته ي مهندسی هوافضا آیا امکان دارد دانش آموخته ي این رشته در کنکور کارشناسی ارشد هم

در رشته ي مهندسی هوافضا و هم در رشته ي مهندسی مکانیک شرکت کند؟

بله این امکان وجود دارد فقط داوطلب بایستی در کنکور هر دو رشته شرکت کند و پس از اعلام نتایج می تواند بین ادامه تحصیل

در این دو رشته انتخاب کند.

-30 وضعیت گرفتن پذیرش در این رشته در دانشگاه هاي خارج از کشور چگونه است؟

با توجه به اهمیت این رشته در کشورهاي پیشرفته موقعیت مهندسی هوافضا به مراتب مناسب تر از سایر رشته هاي مهندسی

می باشد و دانشگاه هاي زیادي این رشته را پوشش می دهند.

-31 آیا ممنوع الخروج شدن دانشجویان هوافضا صحت دارد؟

خیر همانطور که ذکر شد تنها مهندسینی که در زمینه هاي نظامی بطور رسمی کار کردهاند ممکن است با محدودیتهایی در

زمینه ي خروج از کشور مواجه شوند.

-32 آیا تحصیل در این رشته بصورت مستقیم تا کارشناسی ارشد است یا اینکه ابتدا کارشناسی و سپس کارشناسی ارشد؟

کارشناسی ارشد این رشته همانند سایر رشته هاي مهندسی ناپیوسته است و ابتدا بایستی مدرك کارشناسی و سپس مدرك

کارشناسی ارشد اخذ شود.

-33 فضا و فرهنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر چگونه است؟

فرهنگ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر بعنوان یکی از بهترین دانشگاه هاي صنعتی کشور فرهنگ شایستگی در کسب علم و

گسترش آن می باشد و دانشجویان سعی بر بهترین بودن در رشته ي خود را دارند.

-34 چرا علیرغم حضور تعداد زیادي متخصص در زمینه ي ساخت هواپیما همچنان از هواپیماهاي ساخت کشورهاي دیگر

استفاده می شود؟

هواپیماهاي مسافربري انواع مختلفی دارند که بسته به مسافت پروازي و تعداد مسافران متغیر است. هواپیماي ایران 140 نسبتا

یک هواپیماي سبک مسافربري است که براي مسافت هاي متوسط مناسب می باشد و پاسخگوي نیاز تمامی خطوط هوایی ایران

نمی باشد. هم اکنون تعدادي از این هواپیما در ناوگان هوایی ایران مشغول به کار هستند و در آینده تعداد آن ها افزایش خواهد

داشت.

-35 چند شرکت که در حوزه ي هوافضا فعالیت می کنند را لطفا معرفی کنید.

بزرگترین شرکت هواپیمایی ایران هسا است که عمده ي فعالیت هاي آن بر تولید هواپیماي ایران 140 متمرکز است. علاوه بر آن

فعالیت هاي دیگري در زمینه هایی نظیر هلیکوپتر سازي، هواپیماي جنگنده و ... را برعهده دارد. سازمان فضایی ایران، سازمان

صنایع هوافضا، سازمان هوایی نیروهاي مسلح، شرکت پشتیبانی و نوسازي بالگردهاي ایران (پنها)، شرکت صنایع هواپیمایی

ایران(صها)، شرکت هوافضایی درنا و سیگما تعدادي از مهم ترین مراکز و شرکت هاي هوافضایی می باشند.

-36 در مورد پروژهي هواپیماي 150 نفره دانشگاه صنعتی امیرکبیر لطفا توضیح دهید.

این پروژه که به تازگی شکل گرفته است همانند سایر نقاط دنیا یک پروژهي چندین ساله است و هم اکنون تیم امکانسنجی

تشکیل شده و تیم طراحی در حال شکلگیري است.

-37 آیا امکان بازدید دانشجویان از صنایع دفاعی کشور وجود دارد؟

بله با هماهنگی دانشگاه با صنعت امکان بازدید از صنایع دفاعی امکان پذیر می باشد.

-38 آیا امکان تحصیل در رشته ي مهندسی هوافضا در مقطع کارشناسی ارشد با مدرك کارشناسی تعمیر و نگهداري وجود دارد؟

بله این امکان وجود دارد ولی دانشجویان بایستی واحدهاي مربوطه را که در مقطع کارشناسی نگذرانده اند را مطالعه کنند.

-39 از لحاظ درآمد کار در این رشته چگونه است؟

بسته به کاري که انجام می شود درآمد متخصصان هوافضا متغیر است اما با توجه به اقبال دولت نسبت به امور هوافضایی بودجه

ي شرکت هاي هوافضایی بیشتر از سایر شرکت ها بوده و درآمد متخصصین هوافضا معمولا بالاتر از نرخ مصوب وزارت کار و سایر

رشته هاي مهندسی می باشد.

-40 آیا براي تمامی فارغ التحصیلان رشته ي مهندسی هوافضا کار موجود می باشد؟

هرچند بازار کار هوافضا نسبت به سایر رشته هاي مهندسی از لحاظ ظرفیت محدودتر است ولی باید توجه داشت که فارغ

التحصیلان این رشته نسبت به سایر رشته ها بسیار کمتر بوده و بنابراین در صورت شایستگی براي تمامی فارغ التحصیلان هوافضا

کار موجود می باشد.

-41 آیا این رشته به خلبانی مرتبط می شود و با تحصیل در این رشته آیا می توان خلبان شد؟

خیر. رشته ي مهندسی هوافضا به هیچ وجه با خلبانی ارتباطی ندارد و در گرایش مکانیک پرواز تنها به بررسی و طراحی خلبان

خودکار (اتوپایلوت) پرداخته می شود.

-42 چه دانشگاه ها و در چه شهرهایی رشته ي مهندسی هوافضا ارائه می شود؟

دانشگاه صنعتی امیرکبیر ·

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ·

دانشگاه صنعتی شریف ·

دانشگاه صنعتی مالک اشتر- وابسته به وزارت دفاع ·

دانشگاه صنعتی اصفهان ·

دانشگاه اصفهاندانشگاه فردوسی مشهد ·

دانشگاه شیراز ·

دانشگاه ارومیه ·

دانشگاه پیام نور ·

دانشگاه آزاد اسلامی ·

            
چهار شنبه 19 فروردين 1394برچسب:امیرکبیر،هوافضا،مالک اشتر،خلبانی, :: 18:20
Mehrnoosh           
چهار شنبه 19 فروردين 1394برچسب:, :: 18:15
Mehrnoosh

با این حساب MD ایی که من در پرواز خارجی سوارش شدم فرودش به مقصد امارات معجزه بود.           
چهار شنبه 29 بهمن 1393برچسب:, :: 10:17
Mehrnoosh

سلام به دوستان خوبم. دیشب1393/6/7 با خانواده و یکی از دوستان رفتیم کاروانسرای عباسی واقع در مورچه خورت که قدمتی حدود 430 سال از زمان شاه عباس دوم تاکنون دارد. این کاروانسرا بسیار زیبا و تمدنی عظیم را دربردارد. پذیرایی در این کاروانسرا همراه با موسیقی سنتی انجام می پذیرد. لطفاً برای دیدن آن همه زیبایی و معماری اقدام نمایید.خنده           
شنبه 8 شهريور 1393برچسب:, :: 9:41
Mehrnoosh

 

براي قبولي در رشته مهندسي هوا و فضا چه ترازي لازم است؟ 

            
یک شنبه 5 مرداد 1393برچسب:, :: 13:6
Mehrnoosh

 

مک‌دانل داگلاس ام‌دی-۸۰ McDonnell Douglas MD-80 یک هواپیمای مسافربری دو موتوره ساخته شرکت مکدونال داگلاس است. نخستین پرواز ام‌دی-۸۰ در ۱۸ اکتبر ۱۹۷۹ صورت گرفت [۱]. مک‌دانل داگلاس ام‌دی-۸۰ نسل جدیدی از هواپیمای قدیمی تر این شرکت، مک‌دونال داگلاس دی‌سی-۹ به حساب می‌آید. این هواپیماها تشابه زیادی با خانواده بوئینگ ام‌دی-۹۰ دارند [۲]. به همین علت به آنها دی‌سی-۹ سوپر ۸۰ هم گفته می‌شود.

مشخصات

 

مک‌دانل داگلاس ام‌دی-۸۳ هواپیمایی آتا در حال فرود در فرودگاه تبریز

مک‌دانل داگلاس ام‌دی-۸۰ دارای دو موتور توربوفن است. دو موتور در انتهای بدنه و در دو سوی بدنه قرار گرفته اند.

 • فاصله نوک دو بال: ۳۲٬۸ متر
 • طول: ۴۵ متر
 • ارتفاع: ۹ متر
 • ظرفیت مسافر: ۱۷۲ نفر
 • بیشینه سرعت: ۰٫۸۷ ماخ (۹۲۵ کیلومتر بر ساعت)
 • محدوده پرواز: ۳۴۷۶ کیلومتر

مدل‌ها

 • MD-81 مدل استاندارد مسافربری.
 • MD-82 دارای موتور بهینه سازی شده.
 • MD-83 ظرفیت حمل سوخت بیشتر، ترابری.
 • MD-87 بدنه کوتاه تر.
 • MD-88 مدل پیشرفته تر.


           
یک شنبه 5 مرداد 1393برچسب:, :: 12:36
Mehrnoosh           
جمعه 23 خرداد 1393برچسب:, :: 19:10
Mehrnoosh

 

خنده           
شنبه 20 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 16:58
Mehrnoosh

خلباني از كودكي از جمله شغلهاي مورد علاقه بسياري از افراد بوده است و شايد اين بازگردد به آرزوي ديرينه پرواز كه انسانها همواره آن را پيگيري ‌كرده‌اند. در ايران خلباني براي زنان كمي شرايط سختي‌تري دارد و عملا در شرايط بسيار خاص اتفاق مي‌افتد اما اين امر سبب نشده تا بخشي از زنان علاقه‌مند به اين حرفه از آن دوري كنند.

به گزارش گروه دفاع و امنیت مشرق به نقل از ایسنا، بهاره بزرگ زادگان از خلبانان جوان شركت هواپيماي ماهان است كه حاضر به گفت و گو با ما شد.

*چطور وارد حرفه خلباني شديد؟ با توجه به اينكه تعداد خانم‌هايي كه در اين حرفه مشغول به كار هستند در كشور ما چندان زياد نيست؟

- نوجواني و هزار اميد و آرزو؛ بلندپروازي! از سن 13 سالگي به خلباني علاقه داشتم، بعد از اينكه ديپلم گرفتم خانواده‌ام به من گفتند اگر يك خانم در شغل خلباني ديدي به سراغ اين حرفه برو. البته در آن زمان خانم بخشي درحال گذراندن دوره‌هاي آموزشي و خانم ده بزرگي هم استاد خلبان بودند و قبل از انقلاب هم چندين خانم به اين حرفه مشغول بودند اما لايسنس نداشتند بنابراين اولين خانمي كه در اين حرفه لايسنس داشت خانم بخشي بود. به توصيه خانواده بچه خوبي شدم در رشته ديگر رشته الكترونيك دانشگاه آزاد تهران مركز ادامه تحصيل دادم اما باز گوشه چشمي به اين حرفه داشتم و بالاخره فهميدم كه به صورت آزاد امكان تحصيل در رشته خلباني وجود دارد. البته بايد هزينه مي‌كردم و هيچ تضميني براي آينده شغلي اين رشته وجود نداشت. اما ريسك كردم‌ و خانواده‌ام با وجود اين‌كه مي‌دانستند خبري نمي‌شود حمايتم كردند.

*از چه سالي دوره‌هاي آموزشي را شروع كرديد؟

- از سال 78 از طريق مركز آموزش علوم و فنون كه اكنون متاسفانه چيزي از آن باقي نمانده است گذراندن دوره‌هاي آموزشي را شروع كردم.

*رشته دانشگاهي را رها كرديد؟

- خير. در اين رشته ادامه تحصيل دادم اما فقط شب قبل از امتحان درس مي خواندم و به زور مدرك گرفتم، البته دو ترم بيشتر از درسم باقي نمانده بود.

*چند سال طول كشيد تا بتوانيد پرواز كنيد؟

- سال 83 و 84 توانستم پرواز كنم، در آن زمان مدارس خصوصي باز نشده بود و مدارس نيمه دولتي بودند كه دوره‌هاي آموزشي را برگزار مي‌كردند. مدارك PPL ، CPL و INSTRUMENT را گرفتم و وارد بازار كار شدم.

*براي پيدا كردن شغل و جذب بازار كار شدن مشكلي نداشتيد؟

- خيلي مشكل بود. شركت‌هاي دولتي كه اصلا استقبال نمي‌كردند، حتي ايران اير گفت خانم براي چه آمديد. اما شركت‌هاي خصوصي و به ويژه شركت‌هاي نوپا تا حدودي استقبال مي‌كردند.(در آن زمان جذب شركت هواپيمايي سفيران شدم و چندين ساعت با هواپيماي ايران 140 پرواز كردم، با همسرم هم آنجا آشنا شدم و سپس به تمام ايرلاين‌هاي موجود براي كار سر زديم. چه من كه خانم بودم و چه ايشان كه آقا بود. در نهايت به اين نتيجه رسيدم كه در اين دوره زمانه واجب‌تر از آرزوي پرواز، يك لقمه نان است بنابراين تصميم گرفتيم كه معلم خلباني شويم. البته بازهم هزينه كرديم و دوره‌هاي معلمي خلباني را گذرانديم و وارد بوتيا ماهان، مدرسه خلباني در كرمان كه وابسته به ماهان بود شديم و به دانشجوها آموزش مي‌داديم.

*دوره‌هاي زميني را تدريس مي‌كرديد؟

- خير. هم دوره‌هاي زميني و هم هوايي. با هواپيماهاي ملخي. دو سال پس از تدريس تقريبا در پاييز 88 وارد ماهان شدم.

*اولين پروازتان را به ياد داريد؟

9 دي 80 در كرمان بود. بعد از حدود 10 – 12 ساعت پرواز، معلم اجازه داد كه تنها پرواز كنم. اول خيلي ترسيده بودم وارد باند كه شدم مي‌خواستم برگردم اما خجالت كشيدم. معلمي خيلي خاطره‌هاي خوبي دارد.

*براي شاگردانتان سانحه رخ نداد؟

- زماني كه براي ناوبري مي‌رفتيم يكي از شاگردانم دچار سانحه شد. در پرواز سولو معلم و شاگرد با هم نمي‌روند و يك جا نمي‌نشينند. متاسفانه موتور هواپيماي ايشان دچار مشكل شد و نزديك‌ترين فرودگاه رفسنجان بود كه براي تعمير، تعداد زيادي كاميون در آن مستقر شده بودند و ماشين‌هاي سنگين راه‌سازي هم روي باند بودند، تنها كاري كه توانستيم بكنيم اين بود كه به ايشان گفتيم روي اين باند بنشيند خوشبختانه با موفقيت، اول باند فرود آمد. اميدوارم هر جا كه هست موفق باشد.

*وضعيت هواپيماهايي كه براي آموزش به كار گرفته مي‌شوند چطور است، آيا از كيفيت مناسبي برخوردار هستند؟

- هواپيماهاي بوتيا كه با آن‌ها پرواز مي‌كردم بسيار خوب بودند. اما برخي از هواپيماهاي شركت‌هاي ديگر كه براي آموزش به كار گرفته مي‌شوند حدود 30 الي 40 سال عمر مي‌كنند.

*به غير از شما چند خلبان خانم در ايرلاين‌هاي كشور فعال هستند؟

- بعد از انقلاب خانم ده بزرگي بودند كه ظاهرا بازنشسته شدند و اكنون مدير عامل يك شركت هواپيمايي هستند. بعد از ايشان هم خانم بخشي بود كه در ماهان فعال هستند. اما خانم شمس اولين خلبان خانمي هستند كه وارد لاين شدند و چندين سال است كه پرواز مي‌كنند. خانم نوروزي هم در شركت نفت هستند و با فوكر 100 مي‌پرند.

*به عنوان خلبان يا كمك خلبان؟

 فرق نمي‌كند؛ اصلا موضوع كمك و تنها پريدن نيست. ساعات پرواز بايد به حدي برسد تا به مرحله كاپيتاني برسيم. البته بايد امتحاني داده شود و اساتيد تاييد كنند.

*اكنون خلبان هستيد؟

من الان كمك خلبان هستم و حالا حالاها بايد پرواز كنم.

*برخورد مسافران با خلبان‌هاي خانم به چه صورت است؟ برخورد مسافران اولين باري كه به عنوان كاپيتان با آنها صحبت كرديد، چگونه بود؟

- اولين بار كه با مسافران صحبت كردم خوششان آمد. اما خيلي‌ها نمي‌دانند كه اصلا خلبان خانم در ايران داريم و برخي ديگر هم نمي‌دانند كه در ساير كشورهاي دنيا چقدر خلبان خانم وجود دارد.

*وضعيت ما در مقايسه با ساير كشورها چگونه است؟

چند شب پيش در اينترنت جست‌وجو مي‌كردم و متوجه شدم كه خانم‌هاي خلبان افغانستان درحال گذراندن دوره‌هاي مربوط به هواپيماهاي جنگنده هستند و برايم بسيار جالب بود كه 10 سال پيش با پوشيه ظاهر مي‌شدند و اجازه بيرون آمدن از خانه نداشتند اما طي اين مدت بسيار پيشرفت كرده‌اند. در پاكستان هم كه شايد كشوري پايين‌تر از ما باشد خلبان‌هاي زن با هواپيماهاي جنگنده و مسافري كار مي‌كنند اما متاسفانه ما هنوز بسيار راه داريم.

*آيا ديدگاه مسوولان براي پيشرفت زنان در اين حوزه مساعد است و يا چندان تمايل ندارند خانم‌ها وارد اين حرفه شوند؟

- شركت‌هاي دولتي مثلا ايران‌اير كه سمبل هواپيماي ملي ايران است تمايلي به استفاده از خلبانان خانم ندارند.اما به اعتقاد من زنان ايران مانند زنان ساير كشورها بايد اجازه‌ي پيشرفت داشته باشند بايد توجه كنيم كه نصف جمعيت ايران را زنان تشكيل مي‌دهند.

*به كساني كه مانند شما آرزوي پرواز دارند و علاقه‌مندند وارد اين حوزه شوند چه توصيه‌اي داريد؟

- نمي‌دانم؛ اما اگر دوست دارند بيايند ولي همان طور كه براي هيچ شغلي تضميني وجود ندارد براي خلباني هم تضميني وجود ندارد. مثلا همين الان اگر كسي علاقه‌مند به خبرنگاري باشد شما مي‌توانيد تضمين دهيد به راحتي وارد ايسنا، ‌ايران يا همشهري شود؟ براي هيچ شغلي تضمين نيست، اما اگر تلاش كنند مي‌توانند به جايي برسند. تعدادي از دوستان من بودند كه كارشان بسيار خوب بود و بسيار خوب پرواز مي‌كردند و در امتحانات برخي ايرلاين‌ها رتبه برتر را كسب كردند اما متاسفانه جذب نشدند ولي من مي‌خواستم هر طوري كه شده خلبان شوم.

*كساني كه مي‌خواهند وارد اين حرفه شوند بهتر است از چه سني شروع كنند؟

- هر چه زودتر بهتر. سن خاصي وجود ندارد اما ايرلاين‌ها ترجيح مي‌دهند جواناني كه از 18سالگي وارد اين كار شده‌اند را جذب كنند اكنون ورودي ايران اير زير 28 سال است اما ايرلاين‌هاي ديگر سقف سني ندارند.

*هزينه‌ي دوره‌هاي خلباني حدودا چقدر است؟

- زماني كه تدريس مي‌كردم گذراندن حدود 220 ساعت الزامي‌ و هزينه هر ساعت حدود ساعتي 200 هزار تومان بود البته اكنون هزينه‌ها بايد بالا رفته باشد.

*امكان جذب خلباناني ايراني در كشورهاي ديگر وجود دارد؟

- فكر نمي‌كنم. زيرا اكنون تمام دنيا با بحران كار روبرو است. در كشورهاي ديگر هم خلباناني جذب مي‌شوند كه با جت پريده باشند آن هم نه جتي كه در ايران وجود دارد. مثلا اگر كسي با ايرباس 320 ،دو-سه هزار ساعت پرواز كرده باشد مي‌تواند به عنوان كمك خلبان در ايرلاين‌هاي خارجي جذب مي‌شود. به هر حال در كشورهاي ديگر چه خانم و چه آقا، كسي كه با جت مدرن يك شركت هواپيمايي ساعات مورد نياز را پرواز كرده باشد جذب مي‌شود.

*دليل عدم جذب زنان در ايرلاين‌ها چيست؟

- نيروي خانم جذب نمي‌كنند اما دليل آن را نمي‌دانم. البته اكنون ماهان دو خلبان خانم و شركت هواپيمايي آسمان و نفت نيز هر كدام يك خلبان خانم دارند.

*اكنون تعداد زناني كه براي شغل خلباني آموزش مي‌بينند زياد شده است؟

- خيلي. دخترها وقتي كه ديدند ورود به ايرلاين‌ها سخت است براي دوره‌هاي آموزشي اقدام كردند و اين گامي است براي ورود زنان به بخش هوايي، من هم از همين راه وارد شدم. پرواز با هواپيماهاي ملخي حس و حال ديگر دارد.

*خلبانان با چه مشكلاتي روبه رو هستند؟

- حقوق معلمان خلباني بسيار كم است. به طور مثال معلمي كه هفت، هشت سال مي‌پرد خسته و فرسوده شده و با اختلالات مربوط به گوش روبه‌رو مي‌شود. بنابراين چيزي از او باقي نمي‌ماند و متاسفانه پولي هم دست او را نگرفته است زيرا درآمدشان حدودا ساعتي 15 الي 20 هزار تومان است. اين در حالي است كه يك معلم نقاشي به يك بچه تدريس مي‌كند بسيار بيشتر از اين ميزان را دريافت مي‌كند. به عبارت ديگر معلماني كه با جانشان بازي مي‌كنند و اگر يك بار موتور هواپيما با مشكل مواجه شود جانشان را از دست مي دهند و در يك ساعت هفت الي هشت بار پرواز كرده و فرود مي‌آيند اين ميزان حقوق دريافت مي‌كنند. كما اين كه چندي پيش يكي از معلم‌هاي خلباني آقا دچار سانحه شد و فوت كرد. اما وضعيت صنفي خلبان‌هاي جت بهتر است.

*چقدر براي ورود به اين حرفه هزينه كرديد؟

- اوايل دوره‌هاي آموزشي ساعتي 20 هزار تومان بود اما در پايان به 80 هزار تومان رسيده بود. به علاوه پول مسافرخانه و هتل هم زياد دادم در مجموع تقريبا 12 ميليون تومان هزينه كردم و پدرم يك خانه فروخت كه هزينه‌ي خلبان شدن مرا پرداخت كند.

*تجربه سانحه داشته‌ايد يا اين كه در شرايط اضطراری قرار بگيريد؟

- در ايرلاين‌ها نه. اما زماني كه آموزش مي دادم اين اتفاق افتاد. به سختي خودم را به باند رساندم.

*چرا آموزش خلباني به رغم اين‌كه بسيار مهم است به آموزشگاه‌ها محدود شده و دانشگاه‌ها چندان به اين رشته توجه نمي‌كنند؟

- دانشگاه‌ها هم اين رشته را دارند اما افرادي كه مي‌خواهند خلبان شوند بايد در كمترين وقت و با كمترين هزينه‌ دوره‌ها را بگذارند و مدرك بگيرند، زيرا متقاضي كار خلباني بسيار زياد است و افراد بايد سريع جذب كار شوند.

*كدام دانشگاه‌ها رشته خلباني دارند؟

- دانشگاه علمي كاربردي رشته خلباني دارد، اما بسياري از كساني كه جذب شدند، دوره‌ها را در آموزشگاه‌ها گذرانده بودند. PPL (Private Pilot license) مدركي است كه براي پرواز با هواپيماهاي شخصي كه هنوز در كشور ما مرسوم نيست لازم است. اما در كشورهاي غربي يك خانم خانه‌دار در صورتي كه مدرك PPL داشته باشد مي تواند با هواپيما سفر كوتاه داشته باشدCPL .(مدرك تخصصي(Commercial Pilot Licenseو(INSTRUMENT RATTING) IRبراي معلمين و ورودبه لاين لازم است.

*پيش‌بيني شما از ورود زنان به اين حوزه چيست؟

- هيچ چيز قابل پيش بيني نيست. اما فكر مي‌كنم تعداد خانم‌ها بيشتر مي‌شود اما نه مثل رشته معلمي كه تعداد زنان در آن زياد است. از شرايط سختي كه براي خانم‌ها وجود دارد ناراحت هستم.

*چه احساسي داريد كه از معدود خلبانان زن در كشور هستيد؟

- احساس مي‌كنم كه خيلي خوش شانسم.

*نظر خلبانان مرد در اين باره چيست؟

- برخوردشان خيلي خوب است و خيلي كمكم كرده‌اند بسياري از اساتيدم در مورد اشتباه يك مرد با جديت برخورد مي‌كنند اما با ملاحظه بيشتري به من گوشزد مي‌كنند. از شرايطم بسيار راضي هستم.

*برج مراقبت و واحد تقرب چقدر در هدايت خلبان نقش دارد؟

- اين دو مانند دو بال يك پرنده هستند. بدون هم نمي‌توانند كارشان را انجام بدهند كه اگر آن‌ها كار نكنند هواپيمايي تعطيل است. حتي مهمان‌دارها نقش بسيار مهمي دارند به عبارت ديگر همه بايد با هم كار كنيم تا پرواز به خوبي انجام شود.

*با توجه به اين‌كه بسياري از عواملي كه منجر به بروز سانحه هوايي مي شود به فرسودگي ناوگان برمي گردد آيا در زمان پرواز استرس نداريد ؟

- اين درست است؛ اما در مورد توپولوف‌هايي كه از رده خارج شدند بسياري از اساتيدم كه خلبان توپولوف بودند گفتند هواپيماهاي بسيار خوبي است اگر هر توپولوفي در ايران سانحه داد به دليل اشتباه خلبان بود نه به دليل خود توپولوف اين را اساتيد من مي‌گفتند كه معلم توپولوف بودند. توپولوف هواپيماي بسيار خوبي است و حتي از MDهاي موجود بهتر است.

*در آموزش‌ها چند درصد از دلايل وقوع سوانح به اشتباه خلبان برمي‌گردد؟

- ميزان دقيق را نمي دانم اما بيشترين دليل وقوع سوانح در كل دنيا به خطاي انساني بر مي‌گردد كه مي تواند مربوط به خلبان و يا كادر برج مراقبت باشد.

*در كدام مسيرها پرواز مي كنيد؟

- در بيشتر مسيرهاي داخلي كه ماهان پرواز دارد. چندين بار هم هم براي حاجي بري به جده و مدينه پرواز به جده پرواز داشته‌ام. پرواز در مسيرهاي مختلف به نوع هواپيما بستگي دارد؛ من اكنون با ايرباس 300 پرواز مي‌كنم.            
شنبه 20 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 16:54
Mehrnoosh

تعریف شغل خلبانی :

به مدیریت و کنترل یک هواپیما و یا بالگرد و به هر حال یک وسیله ی پروازی در یک سورتی پرواز که از لحظه ی ورود به فرودگاه یا مکانی که پرواز انجام می شود و خلبانی و هدایت شیی پرنده که امکان دارد هواپیمای مسافربری در فرودگاه مسافربری و یا خلبانی و هدایت یک جنگنده در یک پایگاه نظامی و شکاری باشد و انجام ماموریت کامل خود یعنی تاکسی کردن و برخواست از زمین و گذشت از مسیر پروازی تعیین شده و فرود یا لندینق و رساندن مسافران به مقصد و یا انجام کامل ماموریت نظامی در فرودگاه شکاری را شمال می شود.

یک جمله ی معروف می گوید :

((شما با اختیار خود از زمین بلند می شوید و به اجبار بایدبنشینید)) خلبان از لحظه ی برخاست که امری اختیاری و نشستن که امری اجباری است ماموریت هدایت هواپیما را به عهده می گیرد اما کار وی به همین محدود نمی شود.

وظایف یک خلبان :

یک خلبان موظف است یک تا دو ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حضور یابد و فرم تحویل گرفتن هواپیمای شکاری (هدف حمله به همراه نقشه ی پرواز ) یا اگر مسافربری بود تعداد مسافران را به همراه نقشه ی پرواز دریافت کند.

طی این مراحل خلبان باید سوخت مورد نیاز طبق نقشه ی پرواز را در هواپیما تامین شده ببیند.

این اولین مرحله از وظایف یک خلبان است.

در مرحله ی بعد پس از حضور همه ی مسافران و مهمان داران درب ها را بسته ومسافران با بستن کمربند ها آماده ی پرواز می شوند.

در هواپیماهای مسافریری خلبان تقریبا بسیاری از کارها را به صورت خودکار در می اورد و ان ها را در حالت خلبان خودکار قرار

می دهد.

یک خلبان مسافربری باید مسیر خود را در یک ارتفاع معین و با سرعتی معین طی کند که این کار را نیز خلبان خودکار انجام می دهد.پس از رسیدن به محل فرود و فرود امدن خلبان به صورت کالا محتاتانه چون فرود یا لندیتق سخت ترین قسمتپرواز است در زمین بنشیند و پس از نشستن و خروج تمامی مسافران از هواپیما ماموریت به پایان می رسد.

این مراحل برای خلبانان شکاری بسیار آسان تر و کوتاه تر است و گاهی در شرایط اسکرمبل خلبان شکاری باید ظرف یک دقیقه از شنیدن آژیر در هواپیما آماده ی برخاستن از زمین در باند فرودگاه باشد

در هواپیمای شکاری وظایف بدین گونه تقسیم می شود که خلبان یکم مسیول هدایت هواپیما و شلیک موشک ها و خلبان دوم اغلب افسر تسلیحات یا افسر رادار خوانده می شود.

افسر تسلیحات و یا رادار موظف به کنترل رادار و نوع سلاح مورد نیاز برای هدف و ره گیری اهداف در صفحه ی رادار را بر عهده دارد و در برخی هواپیماهای شکاری همه ی این وظایف به دلیل ساده تر بودن به یک خلبان محول می شود.
پس از بلند شدن کار یک خلبان شکاری تازه شروع می شود و خلبان شکاری موظف است وظیفه ی جنگی خود را که بسیار خطرناک است را انجام دهد.

توانایی های ذهنی برای این شغل:

خصوصیات روانی این شغل:

این شغل دایما فکر شما را درگیر می سازد و شما برای این که بتوانید در شغل خود موفق باشید نیازمند حداکثر رفاه و حداقل درگیری و اغتشاش فکری در ساعات غیر کاری است.

در غیر این صورت شما در انجام وظایف خود با مشکل رو به رو می شوید.

علاوه بر این خلبان شکاری مسیول دفاع از یک ملت است.. مسیولیت سنگین به آرامش روانی نیازمند است

مدارک تحصیلی:

شما در مرحله ی اول باید دانش آموز رشته ی ریاضی باشید و سپس با گرفتن مدرک پیش دانشگاهی وارد یک مدرسه ی خلبانی خصوصی ویا دانشگاه شهید ستاری شوید.

در مدارس خصوصی خلبانی شما به ۳۰ میلیون تومان شهریه نیاز دارید ولی تحصیل در ارتش رایگان اما مشکل است و شما باید خلبان شکاری یا ترابری ارتش باشید.

مدارک و گواهینامه های رشته ی خلبانی شامل پی پی ال یا گواهینامه ی خلبانی ونیز <ای ار> یا گواهینامه ی آلات پروازی یا پرواز کورو در نهایت <پی ال ای> یا گواهینامه ی خلبانی مسافربری است.

خلبانی نظامی ترتیبی جداگانه و خاص دارد: خلبان دوم با مدرک سی پی ال مانند سر مهماندار و خط روی شانه در سه خط بغل شانه و روی بازو قرار دارد و خلبان دوم با مدارک ای تی پی ال که از اختیارات بیشتری نسبت به نفر قبل دارد.

شرایط محیط کار:

خلبان در محیطی کاملا امروزی و پیشرفته کار می کند و با افراد متشخّص سر و کار دارد و ادب و شخصیت مناسب از الزامات یک خلبان است.محیط کار خلبان کوچک است و معمولا بیشتر کار او در داخل کاکپیت هواپیما انجام می شود که دقت بسیار زیادی مورد نیاز است.جمله ای می گوید : <دونیای خلبانان کوچک است>

چگونه خلبان شویم academist.net

محل استخدام:

خلبان بی شک در ارتش و یا یک شرکت هواپیمایی استخدام می شود و گاهی ممکن است به استخدام هر ارگانی که هواپیمای اختصاصی دارد مانند سازمان هواشناسی و یا اشراف که دارای ثروت زیاد ودارای هواپیما شخصی هستند در بیاید.

حقوق و مزایا:

همانطور که در بند های پیش گفته شد خلبان باید کاملا بی دغدغه زندگی کند و علاوه بر این ارزش کاری که وی انجام می دهد بسیار زیاد است و همچنین هزینه ی زندگی وی به دلیل هزینه ی زیاد حفظ سلامتی کامل او بیش از دیگران است.

حداقل حقوق خلبانان در دنیا ۵۰۰۰ دلار حدود چهارو نیم میلیون تومان می باشد و اریاتور افغانستان این مبلغ را به خلبانان کم تجربه اش می دهد.متاسفانه در کشور ما این مبلغ ۳۰۰۰ دلار است کا با افزایش صد در صدی در سال ۸۲ به این رقم رسیده است.در ارتش وضعیت مالی خلبانان خوب نیست و خلبانان شکاری نیروی هوایی ارتش با اضافه کار و حقوق استاد خلبانی و درجه ی سرهنگ تمامی با ۲۰ سال سابقه تنها یک میلیون و هشتصد هزار در ماه حقوق می گیرد.۱۵۰۰۰ میلیون دلار پایه ی حقوق خلبانان امارات ایرلاینز برای هر سال است پس ما از دنیا خیلی عقب هستیم.در امریکا یک خلبان نیروی هوایی اگر سه ماه در شرایط جنگی خلبانی کند می تواند تا پایان عمر بدون داشتن هیچ شغلی در بهترین محله های نیویورک گرانترین شهر امریکا زندگی کند.و متاسفانه خلبانان نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران از مشکلات مالی رنج می برند.

آینده نگری در مورد شغل:

زندگی یک خلبان یک زندگی خاص است که هر کسی حاضر به زندگی در چنین شرایطی نیست و اگر بدون علاقه ی بسیار وارد این شغل شوید حاضر خواهید بود تمام حقوق خود را بدهید تا از شر زندگی برنامه ریزی شده و نظامی وار خلاص شوید.

توصیه می شود حتما در مورد این شغل با خلبانان صحبت کنید.

اطلاعات بیشتر:

خلبانان مهربان نیروی هوایی ارتش که امروز مورد بی توجهی قرار دارند در ستاد فرماندهی نیروی هوایی در خیابان پیروزی تهران و در پایگاه های شکاری سراسر ایران حضور دارندو می توانید سوالات خود را از انها بپرسید.

شما در جریان یک پرواز مسیول جان صدها نفر که هزاران چشم به راه دارند هستید.داشتن توانایی مدیریت بحران و حفظ قوه ی تعقل و تفکر و خونسردی حتی تا دم مرگ توانایی هایی است که یک خلبان به آن نیاز دارد و اغلب افراد از آن بی بهره اند و با به میان آمدن موضوع مرگ کنترل اعمال خود را از دست می دهند گرفتن بهترین تصمیم در کوتاه ترین زمان با حفظ خونسردی همان مدیریت عالی بحران است.پس از اعلام مسیر و جهت جغرافیایی مقصد به مسافران و برج مراقبت پس از خالی شدن و گرفتن اجازه ی تیک آف یا برخاستن از زمین اقدام به بلند شدن می کند.پس از این خلبان با مهندس پرواز و یا مهندس فنی هواپیما در محل توقف هواپیما حاضر می شوند و خلبان پس از حصول اطمینان از سلامت پرواز فرم نهایی را به معنای آمادگی شرایط برای پرواز امضا می کند.طی تمام این مراحل شما وظایف متغیر و بعضا ثابتی را بر عهده خواهید داشت.           
دو شنبه 25 فروردين 1393برچسب:, :: 11:3
Mehrnoosh

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

درباره وبلاگ


به وبلاگ من خوش آمدید
آخرین مطالب
نويسندگان
پیوندهای روزانه
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان هوانوردی و آسمان گردی و آدرس aerospaceeng.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 2
بازدید دیروز : 0
بازدید هفته : 23
بازدید ماه : 93
بازدید کل : 22840
تعداد مطالب : 19
تعداد نظرات : 4
تعداد آنلاین : 1